Regulamin usług świadczonych przez KM STYLE KARINA MROZICKA w ramach sklepu internetowego KM STYLE oraz usług stacjonarnych. 

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego KM STYLE, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Kariny Mrozickiej KM STYLE Karina Mrozicka ul. Skarbowców 123/3, 53-025 Wrocław NIP 693 193 35 53 REGON 368283547

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@kmstyle.pl lub dzwoniąc pod numer +48 609 845 076

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Zespół sklepu internetowego KM STYLE

 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2)Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3)Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kmstyle.pl

4)Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://kmstyle.pl

5)Sprzedawca – KM STYLE Karina Mrozicka

 

§ 2 Postanowienia wstępne

1.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3.Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1)dostęp do Internetu, 2)standardowy system operacyjny, 3)standardowa przeglądarka internetowa, 4)posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

4.Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5.Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6.Zakup biletu na szkolenie stacjonarne jest równoznaczny ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego zasad uczestnictwa w szkoleniu.

7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia ze względów organizacyjnych w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od organizatora.

8.Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2.Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3.Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4.Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

5.Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

6.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7.Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

8.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@kmstyle.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 4 Składanie zamówienia

1.Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2.Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.

3.W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2)z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

3)zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

4)podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

5)wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

6)zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

7)kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayPal, imoje, tpay.com, Twisto, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną wybranego serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5.Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności “przelew tradycyjny”, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

6.W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

7.Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

 

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

1.Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

1)przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej 2)odbiór osobisty w siedzibie Sklepu (po wcześniejszym umówieniu).

2.Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.

3.Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1)przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2)płatność za pośrednictwem serwisu bankowego: blik, szybkie płatności, karta płatnicza, Twisto.

 

§ 6 Realizacja zamówienia

1.Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia

2.Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.

3.Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.

4.Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu

5.Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia. 6.Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.

7.Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.

8.Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.

9.Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

1.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy o świadczenia usług rozpoczęte, za zgodą Klienta, przed upływem terminu o którym mowa w par. 7 dotyczące nagrań audio i wizualnych (w tym kursów on-line), dokumentów w formacie pdf (w tym e-booków), spersonalizowanych usług (w tym takich jak analiza kolorystyczna, zakupy on-line)   oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez klienta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy.

3.Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. Wyjątkiem jest zwrot zakupionego vouchera na usługi stylizacyjne. W tym przypadku Sprzedawca zwróci koszt niewykorzystanej usługi pomniejszony o koszt przesyłki.

8.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

§ 8 Odpowiedzialność za wady

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może: 1)żądać wymiany produktu na wolny od wad, 2)żądać usunięcia wady, 3)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 4)złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5.Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7.Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). § 9 Dane osobowe i pliki cookies Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kmstyle.pl/politykaprywatnosci

 

§ 9 Zakres odpowiedzialności oraz reklamacje 

  1. Zakres zakupów stacjonarnych jest indywidualnie ustalany pomiędzy stronami i stanowi wypadkową priorytetów zakupowych, budżetu i czasu zakupów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, żeby osiągnąć jak najlepszy efekt dla Konsumenta. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za kwestie niezależne od niego np. brak konkretnych towarów w sklepach, brak odpowiedniego rozmiaru itp, jak również brak bieżących informacji zwrotnych od Konsumenta. 
  2. W przypadku zakupów on-line Sprzedawca prezentuje Konsumentowi listę ubrań wraz z linkami do sklepów aktualną w chwili jej przygotowania. Nie ponosi on odpowiedzialności za brak towaru w odpowiednim rozmiarze na chwilę dokonywania zakupu przez Konsumenta, jak również za złe dopasowanie rozmiaru do sylwetki. Konsument ma świadomość, iż częścią zakupów on-line jest zwracanie i wymienianie zakupionych towarów, aż do satysfakcji.
  3. Sprzedawca udziela Konsumentowi spersonalizowanych porad wizerunkowych  w odpowiedzi na jego konkretne zapytania. W przypadku niejasności Konsument ma prawo w ciągu tygodnia od spotkania komunikować się ze Sprzedawcą w temacie tej usługi za pomocą komunikatorów internetowych.
  4. Konsument nie ma obowiązku zakupu wskazanych ubrań, a Sprzedawca nie zmusza do ich zakupu. Konsument ma świadomość, iż może nastąpić konieczność ponownej wizyty w tym samym bądź innym sklepie w celu dokonania wymiany czy zwrotu ubrania we własnym zakresie.
  5. Konsument ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą jakości czy zakresu usługi w ciągu tygodnia od daty jej realizacji. Przysługuje mu w jej ramach dodatkowa konsultacja on-line do 60minut do wykorzystania na zakupy uzupełniające czy porady, których nie otrzymał, a których oczekiwał. W szczególnych przypadkach rażących uchybień ze strony Sprzedawcy Konsumentowi przysługuje zwrot w wysokości 50% zapłaconej za usługę kwoty. 

 

§ 10  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, 2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11 Szkolenia i Vouchery

1. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku nabycia biletu za szkolenie lub vouchera w akcji promocyjnej, pakiecie bonusowym, akcji charytatywnej itp. nie ma możliwości zwrotu, wymiany na gotówkę czy przepisania na inną osobę rzeczonych biletów czy voucherów.

2. Vouchery prezentowe mają ważność 2 miesiące od daty zakupu. Klient ma obowiązek umówić się na termin realizacji vouchera przed upływem 2 miesięcy. Realizacja może nastąpić w późniejszym terminie, pod warunkiem umówienia terminu. W przypadku braku kontaktu od Klienta w ciągu 2 miesięcy, voucher uważa się za zrealizowany.

3. W przypadku rezygnacji przez Konsumenta  z udziału w szkoleniu w terminie do 4 tygodni przed szkoleniem – Sprzedawca zwraca 100% kwoty zaliczki, w terminie 4 tyg – 2 tyg zwrot 50% kwoty zaliczki, w terminie krótszym niż 2 tyg zwrot środków wpłaconych przez Konsumenta nie jest możliwy. Za zgodą Sprzedawcy możliwe jest przeniesienie wpłaty uczestnika na kolejny termin szkolenia, o ile takie szkolenie jest już dostępne.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2021r.